Missie & Visie

Missie

Op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg activeert de MJD op een laagdrempelige en breed toegankelijke manier mensen -en met name diegenen die zich in een kwetsbare positie bevinden- tot zelfredzaamheid, emancipatie en participatie in de samenleving. Dit doen we vraaggericht, outreachend en zo dicht mogelijk in de buurt. Daarbij wil de MJD mensen en organisaties met elkaar verbinden, om ze in staat te stellen hun welzijn te verbeteren, de leefbaarheid van hun wijken te verhogen en het functioneren in de eigen omgeving te optimaliseren.

Visie

We willen een samenleving waarin iedereen volop meetelt en meedoet. Waarin wijkbewoners elkaar kennen en zich samen inzetten voor elkaar en voor hun omgeving. In eerste instantie zijn wijkbewoners daar zélf verantwoordelijk voor, en veel mensen lukt dat gelukkig ook op eigen kracht. Maar lukt dit niet, dan biedt de MJD een helpende hand. Samen met de wijkbewoner gaan we aan de slag met de oplossing, zijn of haar kansen, talenten en ideeën staan centraal. Als het nodig is, mobiliseren we daarbij ook hun eigen netwerk, of schakelen we algemeen toegankelijke basisvoorzieningen in, bijvoorbeeld CJG. We stimuleren actief burgerschap van onderop; wijkbewoners die zich inzetten in en voor hun wijk. Ze weten waar ze hulp kunnen vinden, en waar ze hulp kunnen bieden. Ze kunnen rekenen op onze ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van hun ideeën en initiatieven. Kwetsbare personen en groepen helpen we op weg om ook volop mee te kunnen doen in de wijk, want de eigen kracht, talenten en mogelijkheden van wijkbewoners inzetten biedt het beste uitzicht op een lokale samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt!