Trainingen

Over de MJD > Trainingen

MJD speelde de afgelopen jaren  in op veranderingen in het sociale domein, waardoor onze werkers veel expertise kregen. Er zijn nieuwe werkvormen ontwikkeld, onder andere rond buurtgericht werken, kindermishandeling,  signalering en preventie radicalisering  en oplossingsgericht werken.
Wij bieden een aantal trainingen aan Sociale en WIJ-teams in stad en provincie Groningen, Centra voor Jeugd en Gezin en professionals van andere organisaties, zoals politie en onderwijs. De trainingen zijn zeer geschikt als teamtraining.
De tijdsinvestering varieert van een korte voorlichting tot een training van meerdere dagen.
Voor meer informatie of een offerte kunt u bellen met MJD, Kees Dijkstra  (050 - 312 61 23) of mailen naar kees.dijkstra@mjd.nl


Training Buurtwerk - Wijkgericht werken
De training, die is ontwikkeld in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen, richt zich op professionals die in wijkteams werken en zich de kern van het buurt- en opbouwwerk eigen willen maken en/of de taal en werkwijze van het buurt- en opbouwwerk willen verstaan. Zij krijgen handvatten voor het preventief, vraag- en wijkgericht werken vanuit de eigen kracht van burgers.
Na afloop van de training hebben de professionals de essentie van het buurt- en opbouwwerk geleerd. Zij zijn in staat burgers te ondersteunen, te activeren en met elkaar te verbinden en een eventuele drempel van individueel werken naar collectief en wijkgericht werken is verlaagd. Tevens zijn de deelnemers in staat het geleerde te borgen.

Lees meer in de folder Training Buurtwerk-Wijkgericht werken.


Methodiek Oplossingsgericht werken
Deze training richt zich op professionals die vaak contact hebben met cliënten. De deelnemers maken kennis met de oplossingsgerichte werkwijze en ervaren de meerwaarde van het toepassen van verschillende instrumenten. Belangrijke uitgangspunten zijn het vergroten van de zelfredzaamheid en het stimuleren van de cliënt om zelf te zoeken naar oplossingen in zijn eigen situatie.

Lees meer in de folder Methodiek Oplossingsgericht werken.


Ouders voor altijd
Ouders voor Altijd is een train-de-trainerconstructie, bestaande uit zeven á acht sessies van gemiddeld een uur. De trainer leert gescheiden ouders inzicht te geven in communicatie op ex-partnerniveau en op ouderniveau. Hij is na de training in staat blokkades in de communicatie op te sporen en op te ruimen zodat beide ouders positief kunnen communiceren ten behoeve van de kinderen.

Lees meer in de folder Ouders voor Altijd.

Aan de slag met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt professionals in een tijdige en effectieve aanpak bij signalen van huiselijk geweld. Ons aanbod biedt inzicht in de Wet Verplichte Meldcode en maakt deze toepasbaar voor de eigen organisatie. De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende vormen van huiselijk geweld. Ze leren signalen te herkennen en bespreekbaar te maken, waarbij gehandeld wordt in overeenstemming met de stappen van de Meldcode.
We hebben een aanbod voor een eenmalige voorlichting, een training voor medewerkers en de mogelijkheid voor ondersteuning van een organisatie bij het toepasbaar maken van de Meldcode.

Lees meer in de folder Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.


Interculturele Effectiviteitstraining
De training richt zich op professionals, intermediairs en vrijwilligers die vanuit hun werk te maken hebben met mensen uit andere culturen. De deelnemers verwerven inzicht in interculturele competenties en leren deze effectief in te zetten. Hiermee wordt hun vermogen om interculturele vraagstukken op te lossen vergroot en zijn ze in staat bij te dragen aan een constructief sociaal omgangs- en werkklimaat.

Lees meer in de folder Interculturele Effectiviteitstraining.


Signalering en preventie radicalisering
Deze training biedt professionals actuele kennis en praktische handvatten voor signalering en preventie van radicalisering. Hierdoor zijn zij in staat om radicaliseringsprocessen te herkennen en – binnen hun handelingskader – bij te dragen aan de preventie van radicalisering. De training bevat drie modules: 1) Basistraining radicalisering 2) Train de trainer 3) Lone Wolves / school shootings.

Lees meer in de folder Signalering en preventie radicalisering.


Wonen / huisuitzettingen 
Wat te doen bij (dreigende) huisuitzettingen? Tijdens een twee uur durende voorlichting raken de deelnemers bekend met de werkwijze van Bureau WoonKans. Aanpak en werkwijze van WoonKans komen aan bod, inclusief de criteria en route van aanmelding.
Bureau WoonKans richt zich op:

  • uitgezette huishoudens die ontruimd zijn op basis van overlast en/of huurschuld
  • zittende huurders die voor overlast zorgen en/of een huurschuld hebben en/of op grond van een zorgelijke situatie
  • kwetsbare personen die om diverse redenen problemen hebben om een huis te krijgen en begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen.

Lees meer in de folder Wonen / huisuitzettingen.